Stavební dozor - stavbyvedoucí

 STAVEBNÍ DOZOR PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 183/2006 Sb.

Je technicky odborný dozor nad prováděním stavby svépomoci. Odpovídá spolu se stavebníkem (zhotovitelem) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a za dodržování jiných technických předpisů, rozhodnutí a opatření vydaných k uskutečnění stavby. Dále sleduje způsob a postup provádění stavby a dodržování technologických postupů, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, působí k odstranění závad při provádění stavby.

Stavební dozor je potřeba vždy u staveb prováděných svépomocí, které jsou určeny pro bydlení nebo jsou prohlášeny za kulturní památku. Svépomocí znamená vždy tam, kde není stavba prováděna dodavatelsky stavební firmou (zhotovitelem), která má oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování (důležité). Stavební dozor může provádět pouze autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.

Cena služby stavebního dozoru se pohybuje mezi 2-6 % z ceny stavebního díla, dle rozsahu a náročnosti díla, dle dohody.