Technický dozor investora

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA - INVESTORA (TDI)

Je nařízen podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., u staveb které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí stavební podnikatel. Tuto povinnost má stavebník, ale z praxe se však potvrzuje, že je třeba i u projektů financovaných ze soukromých prostředků

Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů, klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Technický dozor investora je pravá ruka investora, může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka). Svou činností dokáže ušetřit stavebníkovi čas a nemalé finanční prostředky. Technický dozor investora v celém průběhu realizace stavby zastupuje v jednání s dodavatelem stavby, kontroluje postup a kvalitu prací. V průběhu stavby také kontroluje vedení stavebního deníku a provádí zápisy.

Cena služby technického dozoru investora se pohybuje mezi 3-6 % z ceny stavebního díla, dle rozsahu a náročnosti díla, dle dohody.